Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

je Jakub Novotný IČ: 18045421 (dále jen"správce").

Kontaktní údaje správce jsou
Mrzlice 9, 418 04 Hrobčice
email: kurzy@jakubnovotny.dance
telefon: +420 777 787 312

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje klientů, které mu jsou sděleny v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb, zejména osobní údaje poskytnuté klienty v přihlášce na kurz, soustředění a jiné.

Odesláním přihlášky a odsouhlasením (online zaškrtnutím) VOP & GDPR  projevuje klient souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen s podmínkami GDPR

Příjemci osobních údajů jsou osoby

    • podílející se na realizaci služeb (kurzů)
    • zajišťující služby provozování stránek styl-dance.cz  (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
    • zajišťující marketingové služby.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Dále pak pro účely poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů), analýz a další nabídky služeb v rámci skupiny STYL - DANCE.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu organizátora a nejsou poskytovány třetím osobám.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Klient je povinen informovat správce o změně osobních údajů, či dalších kontaktních údajů bez zbytečných odkladů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2023