Obchodní podmínky

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi skupinou STYL - DANCE (STYL - DANCE z.s. , Jakub Novotný) (dále jen organizátor) především tanečních kurzů a sportovního klubu a fyzickou osobou (klient), která využívá nabízené služby.

STYL - DANCE z.s. 
Doubravská 871/33, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 66090628
Společnost zapsan v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

Jakub Novotný
Mrzlice 9 418 04 Hrobčice IČO: 18045421 

Součástí VOP je i souhlas klientů se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR).

1.1 TANEČNÍ KURZY

1.1.1 Specifikace kurzu

Taneční, nebo jiný pohybový kurz má následující specifikaci (kurz nemusí obsahovat všechny):

1. Termín
2. Cena
3. Délka kurzu, délka lekce
4.
Úroveň a pro koho je kurz určen

1.1.2 Objednávka kurzu

Pro účast na tanečním kurzu musí klient vykonat následující úkony:

  1. Vyplnit správně přihlašovací formulář (objednávku) se všemi povinnými údaji.

  2. Potvrdit souhlas s VOP & GDPR a souhlasit s obchodními podmínkami spolku.

  3. 1 Odesláním rezervačního formuláře (objednávky) nevzniká klientovi žádný závazek, pouze garantuje klientovi místo na daném kurzu a to po dobu 3 pracovních dnů nebo do uhrazení. Přihláška je platná až po jejím uhrazení.
    2 Cena  je vždy uvedena v objednávce, stejně jako počet lekcí.

1.1.3 Platba kurzu

Platba kurzu probíhá bezhotovostně na základě zaslaných platebních údajů, případně vystavením faktury. Časem bude k dispozici i platba online přes naše webové stránky. Organizátor vystaví klientovi doklad, nebo fakturu, který slouží jako doklad o uhrazení kurzu či členství a odešle jej na email uvedený v objednávce. Doklad o uhrazení služby po dobu konání kurzu uchovejte pro mimořádné potřeby.

1.1.4 Slevy

Organizátor poskytuje dle aktuální nabídky časově omezené slevy na služby. V případě uplatnění slev je není možné kombinovat.

1.1.5 Dárkové poukazy

Kurz lze uhradit i formou dárkového poukazu. Klient je povinen dárkový poukaz předat organizátorovi. Pro účast v kurze je nutné vyplnit přihlášku.

1.1.6 Vrácení rekreačního členského příspěvku

První lekce pololetních kurzů jsou nezávazné, zkušební a zdarma. Z tohoto důvodu se finanční příspěvek nevrací. Vrácení příspěvku probíhá pouze ze závažných důvodů (např. vážné zdravotní důvody), případně po individuální dohodě s vedoucím spolku.

1.1.7 Délka kurzu, průběh a rušení lekcí

Taneční kurzy probíhají dle specifikace kurzu, která je uvedena na webu a v potvrzovacím emailu. Zpravidla kurzy probíhají pravidelně každý týden. Nevyučuje se v období oficiálních státních svátků a školních prázdnin a mimořádných potřeb organizátora. Případně pokud to kurz nespecifikuje jinak. Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším možném termínu.

Vámi zameškané hodiny propadají. Kurzovné se za hodiny, které z důvodu na straně účastníku nevyužil - nevrací.

1.1.7.1 Dělení kurzů podle počtu lekcí

1. Pololetní (září až leden, únor až květen) - organizátor garantuje min. 13 lekcí 2. Čtvrtletní (1 a více lekcí) zpravidla 10 lekcí
3. Jednorázové neboli Open-class - 1 lekce

1.1.7.2 Dělení kurzů podle počtu účastníků

1. Skupinové (2 a více účastníků)

2. Individuální (méně než 2 účastníci, nebo pár)

1.1.7.3 Délka lekcí (vždy ve specifikaci kurzu)

1. 45 minut 2. 60 minut 3. 90 minut 4. Jiné

1.1.8 Povinnosti klientů v prostorech organizátora

1.1.8.1 Dodržování pokynů lektora a provozního řádu

Klient má povinnost dodržovat pokyny lektorů, či dalších osob poskytujících služby pro organizátora. Dále je klient povinen dodržovat provozní řád jednotlivých tanečních studií, který je k dispozici na místě.

1.1.8.2 Narušování výuky

Během účasti na kurzu nesmí klient narušovat výuku a ostatní v kurzu svým neslušným chováním a je povinen dodržovat zásady hygieny. V opačném případě může být klient z kurzu vyloučen bez nároku na náhradu.

1.1.8.3 Odpovědnost za škodu

Klient odpovídá za vzniklou škodu, kterou způsobí organizátorovi, nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s účastí na kurzu.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

Organizátor neodpovídá za odložené věci v prostorách šatny. Organizátor si vyhrazuje právo po lhůtě 14 dní zapomenuté věci odstranit, či darovat.

1.1.9 Zdravotní způsobilost

Odesláním přihlášky se klient zavazuje, že se bude účastnit kurzů pouze v případě dobré zdravotní kondice bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, tak aby neohrozil zdraví ostatních.V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav mu neumožňuje pokračovat ve výuce, je nutné, aby o této skutečnosti informoval okamžitě svého lektora a v dané lekci nepokračoval.

1.1.10 Členství ve spolku

Účastí na pololetních a čtvrtletních tanečních kurzech a odsouhlasením (online zaškrtnutím) VOP & GDPR & Stanov spolku a zaplacením rekreačního členského příspěvku se klient stává automaticky členem spolku. Členství je aktivní po dobu trvání kurzu a 9 měsíců na přechodné období po skončení kurzu. V průběhu přechodného období lze členství obnovit zapsáním do nového kurzu a zaplacením nového členského příspěvku, nebo po skončení přechodného období nechat členství automaticky zaniknout.

1.1.11 Vyloučení z výuky

Při nedodržení těchto Všeobecných obchodních podmínek je organizátor oprávněn klienta okamžitě vyloučit z účasti na výuce, či při hrubším porušení i na celém kurzu

bez nároku na vrácení peněz. V takovém případě je klient povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých probíhá výuka.

1.2 SPORTOVNÍ KLUB

Organizátor nabízí členství ve sportovním klubu. Sportovní členi se mohou účastnit specializované výuky a mohou využívat dalších výhod napříč skupinou STYL - DANCE (STYL - DANCE z.s. , Jakub Novotný).

Podmínky, benefity a pravidla sportovního členství naleznete zde a jsou ošetřeny v samostatné smlouvě.

1.3 TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Taneční soustředění nejčastěji pod názvem STYL - DANCE CAMP jsou spoluorganizované trenéry a skupinou STYL - DANCE (STYL - DANCE z.s. , Jakub Novotný).

Soustředění má následující specifikaci: 1. Termín

2. Cena
3.
Délka soustředění
4. Úroveň a pro koho je soustředění určené 5. Trenér/vedoucí soustředění

1.3.1 Objednávka a platba soustředění

Pro účast na kurzu musí klient vykonat následující úkony:
1.
Vyplnit správně přihlašovací formulář se všemi povinnými údaji1
2. Potvrdit souhlas s VOP & GDPR & Stanovami spolku
3. Uhradit
zálohu dle pokynů v odeslané přihlášce
4. Nejpozději na začátku soustředění uhradit poplatek za soustředění2

1 Odesláním rezervačního formuláře vzniká klientovi závazek k uhrazení zálohy a následně i zbytku poplatku. Navíc klientovi garantuje místo na daném soustředění. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy.
2 Výše zálohy a poplatku za soustředění je vždy uvedena na přihlášce a v potvrzovacím emailu.

1.3.2 Vrácení peněz

Záloha za soustředění je nevratná. Vrácení zálohy probíhá pouze ze závažných důvodů (např. vážné zdravotní důvody), případně po individuální dohodě svedoucím soustředění.

1.3.3 Délka soustředění, průběh a rušení lekcí

Taneční soustředění probíhají dle specifikace kurzu, která je uvedena na webu a v přihlašovacím emailu. Organizátor si vyhrazuje právo soustředění ze závažných důvodů kdykoliv zrušit.

1.3.4 Povinnosti klientů v prostorech organizátora

1.3.4.1 Dodržování pokynů trenéra a provozního řádu

Klient má povinnost dodržovat pokyny trenérů, či dalších osob poskytujících služby pro organizátora. Dále je klient povinen dodržovat provozní řád, který je sdělen účastníkům na začátku soustředění.

1.3.4.2 Narušování výuky

Během účasti na soustředění nesmí klient narušovat výuku a ostatní klienty svým neslušným chováním a je povinen dodržovat zásady hygieny. V opačném případě může být klient ze soustředění vyloučen bez nároku na náhradu.

1.3.4.3 Odpovědnost za škodu

Klient odpovídá za vzniklou škodu, kterou způsobí organizátorovi, nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s účastí na soustředění.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

Organizátor neodpovídá za odložené věci v prostorách, kde probíhá soustředění.

1.3.5 Zdravotní způsobilost

Odesláním přihlášky se klient zavazuje, že se bude účastnit kurzů pouze v případě dobré zdravotní kondice bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, tak aby neohrozil zdraví ostatních. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav mu neumožňuje pokračovat ve výuce, je nutné, aby o této skutečnosti informoval okamžitě svého trenéra a v dané výuce nepokračoval.

1.3.6 Vyloučení z výuky

Při nedodržení těchto Všeobecných obchodních podmínek je organizátor oprávněn klienta okamžitě vyloučit z časti na výuce, či při hrubším porušení i na celém soustředění bez nároku na peněžní náhradu. V takovém případě je klient povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých probíhá výuka.

3.OBCHODNÍ SDĚLENÍ - NEWSLETTER

Klient uděluje souhlas s tím, aby mu organizátor prostřednictvím emailové komunikace zasílal výhradně informace ohledně kurzu, na kterém je přihlášen a o dalších sděleních probíhajících v rámci skupiny STYL - DANCE (STYL - DANCE z.s. , Jakub Novotný).

Pro odhlášení z newsletteru napište email na styl-dance@styl-dance.cz

4.DOKUMENTACE FOTO, VIDEO, AUDIO

Klient nebo zákonný zástupce bere na vědomí, že organizátor může dokumentovat akce pořádané organizátorem (kurzy, plesy, večery, večírky, lekce, soutěže, soustředění a další.) za pomoci video, audio a foto zařízení, případně textovou formou. Klient dále bere na vědomí, že tento materiál může být organizátorem zveřejňován na webových stránkách a sociální sítích skupiny STYL - DANCE, nebo vjiných propagačních materiálech organizátora, či externích materiálech sloužící k propagaci organizátora.

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor je oprávněn VOP kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění na internetových stránkách www.styl-dance.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 9. 2023